Rye Davis

Saturday, May 12

Merle's Whiskey Kitchen
9 p.m.